VAP Charter

De relaties tussen de leden van het VAP-netwerk zijn vastgelegd in het VAP Charter waarvan de artikelen hierna volgen. Ieder lid verbindt zich tot het respecteren hiervan zodra hij aangesloten is.

1. De voetganger mag een SMS zenden naar het nummer 3455 met als bericht: VAP gevolgd door de nummerplaat van de wagen waarin hij stapt. Prijs van deze SMS : 0,15 €.

2. Voetganger en automobilist moeten mekaar hun lidkaart tonen op het ogenblik van de ontmoeting.

3. Voetganger en automobilist behouden steeds de vrijheid al of niet in te gaan op de vraag tot carpoolen.

4. De automobilist brengt de voetganger zo ver als zijn eigen traject toelaat. Het maken van een omweg is niet verplicht.

5. De voetganger zal misschien meerdere ritten nodig hebben om zijn einddoel te bereiken.

6. Ontmoetingen mogen uiteraard ook gebeuren buiten de plaatsen aangegeven door een VAP-bord. In dat geval moeten voetganger èn automobilist absoluut ervoor zorgen het verkeer niet te hinderen.

7. Tenzij anders vooraf afgesproken, beperkt het VAP-pen zich tot korte trajecten en ritten buiten de snelwegen.

8. Iedere gebruiker verbindt zich tegenover de VZW en de andere gebruikers tot het volgende :
- Zich waardig te gedragen en volgens de regels van de goede zeden.
- Ervoor te zorgen dat de inlichtingen die hij opgeeft bij zijn inschrijving korrekt zijn en iedere eventuele wijziging tijdig te melden.
- Zich niet te moeien in de manier waarop de andere gebruikers het netwerk gebruiken.

9. Iedere automobilist aanvaardt het werkingsreglement van de VZW en verklaart uitdrukkelijk dat:
- Hij houder is van een geldig rijbewijs voor de categorie van de wagen die hij bestuurt.
- Hij gedekt is door een verzekering die ook zijn aansprakelijkheid tegenover inzittenden dekt.
- Hij de wettige gebruiker is van het voertuig waarin hij de voetganger(s) meeneemt en dat dit voertuig volledig conform is het verkeersreglement en meer speciaal de veiligheidsvoorschriften.
- Hij tijdens het rijden de verkeersvoorschriften zal respecteren.

10. Het VAP-pen brengt geen enkele bijkomende kost, noch voor de voetganger noch voor de automobilist. Het gebeurt gratis en op volledig vrijwillige basis. Er moet dus nooit betaald worden maar een hartelijk “dank u” of een snoepje voor onderweg zijn natuurlijk altijd welkom. Indien de chauffeur en de voetganger echter afspraken maken voor steeds dezelfde trajecten zijn zij vrij, binnen de wettelijke grenzen, een zekere vergoeding voor de automobilist vast te leggen.

(1) Aarzel niet ons te verwittigen indien u fouten of onvolmaaktheden opmerkt in dit charter of in het werkingsreglement van de VZW. U kunt dit doen door een bericht op onze website.
De VZW heeft het recht de inschrijving te weigeren of te annuleren van iedereen die zich niet aan de regels van dit charter houdt.
(1) Nota over vergoedingen: De vergoeding die de passagier eventueel aan de chauffeur betaalt, mag nooit meer zijn dan de gebruikskost van de wagen (ongeveer 0,25 €/km). De meeste carpool-websites hanteren een tarief van 0,05 €/km met een forfaitair minimum van 1,00 € voor ritten van minder dan 20 km. Het is dus niet de bedoeling dat de chauffeur winst maakt. Men mag niet vergeten dat voor het betaald vervoer van personen speciale regels gelden die niet van toepassing zijn voor carpoolen. Het niet naleven van deze regels kan aanleiding geven tot betwisting in geval van een ongeval.


Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org